Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Bursa locurilor de munc? P.R.A.C.T.I.C., în jude?ul Mehedin?i

angajari

9 decembrie 2015
Drobeta Turnu Severin, Mehedin?i

Institutul pentru Politici de Dezvoltare va organiza Bursa locurilor de munc? pentru absolven?ii programelor de formare (ini?ial? ?i continu?) din domeniul turismului ?i alimenta?iei publice,  în incinta  Hotelului Traian, între orele 12.00 - 16.00.

Bursa locurilor de munc? va acorda o aten?ie special? persoanelor cu oportunit??i reduse (romi, persoane cu handicap u?or, tineri care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului) întrucât vrem s? contribuim la îmbun?t??irea capacit??ii de ocupare ?i la facilitarea procesului de integrare social? a acestora.

Evenimentul î?i propune s? reuneasc? cererea ?i oferta locurilor de munc? din domeniul turismului ?i se adreseaz? persoanelor calificate în domeniul turism ?i alimenta?ie public?, dar ?i companiilor din aceast? industrie din jude?ul Mehedin?i.

Bursa locurilor de munc? este parte integrant? a proiectului P.R.A.C.T.I.C. - „P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiv?) ?i C(apacitare) în T(urism), I(nformare) ?i C(onsiliere)", (POSDRU/165/6.2/S/143212),cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar? 6, "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interven?ie 6.2., “Îmbun?t??irea accesului ?i a particip?rii grupurilor vulnerabile pe pia?a muncii”.

 

 

Bursa locurilor de munc? P.R.A.C.T.I.C. este un instrument de dezvoltare pentru facilitarea accesului la pia?a muncii din industria turismului pentru persoanele cu oportunit??i reduse (de etnie rom?, care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului, cu dizabilit??i u?oare).

Într-o abordare metodologic? inovatoare, Bursa locurilor de munc? P.R.A.C.T.I.C. î?i propune:

  1. (i) s? sprijine comunicarea între poten?ialii angaja?i apar?inând grupurilor sociale vulnerabile, angajatorii ?i operatorii de stat ?i privat pe pia?a form?rii profesionale;
  2. (ii) s? stimuleze incluziunea social? prin cre?terea încrederii de sine ?i acomodarea conven?iilor ?i normelor sociale în rândul persoanelor apar?inând grupurilor sociale vulnerabile;
  3. (iii) s? creasc? num?rul persoanelor angajate în industria turismului din rândul grupurilor sociale vulnerabile;
  4. (iv) s? promoveze conceptul de responsabilitate social? corporativ? în rândul companiilor din industria turismului;
Drobeta Turnu Severin, bd. Tudor Vladimirescu, 74
http://www.unita-turism.ro/ro/hotel/drobeta-turnu-severin/traian.html

Acest eveniment este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Participarea este gratuit?. Pentru înregistrarea dumneavoastr? în calitate de poten?ial angajat v? rug?m s? transmite?i cv-ul în format europass, pân? la data de 30 noiembrie 2015, la urm?toarele coordonate:

Fax: 0353 805 988

E-mail: iulia.tatomir@formare-turism.ro

office@formare-turism.ro

Pentru rela?ii suplimentare v? rug?m contacta?i-ne la urm?toarele coordonate:


Iulia Tatomir
, Expert relatii publice
E: iulia.tatomir@formare-turism.ro
T: +40765 444 156