Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cum se realizeaza selectia?

Dup? finalizarea perioadei de depunere a dosarelor, la nivelul fiec?rei echipe teritoriale se va constitui câte o comisie de verificare a dosarelor depuse. Comisia de selec?ie va fi format? din:

 • - Coordonatorul in formare;

 • - Manager/Asistent proiect.

 • - Un membru desemnat din partea solicitantului/partenerului


Aceast? comisie va verifica dosarele din perspectiva:

 • - Condi?iilor eliminatorii a candida?ilor

 • - Corectitudinii/completitudinii complet?rii con?inutului documentelor din dosar- documentele sunt completate corect, cu toate elementele de identificare a persoanelor cuprinse în grupul ?int?.

 

Pentru candida?ii care nu îndeplinesc condi?iile sau care nu au depus dosare complete ?i/sau corecte, nu se vor calcula punctajele de selec?ie. Ace?tia se vor reg?si în Procesul verbal de selec?ie cu men?iunile: ”ne-eligibil - si motivul : ”dosar incomplet” sau ”dosar incorect”. Candida?ii elimina?i astfel pot contesta rezultatul în etapa corespunz?toare.

Dosarele vor fi evaluate de comisia de selec?ie. Comisia se va întruni pentru calcularea punctajelor pentru fiecare candidat, pe baza documentelor din dosarele de candidatur?. Fiecare membru al comisiei va completa câte o gril? de analiz? a dosarului, media aritmetic? simpl? a celor trei note acordate reprezentând punctajul final ob?inut de candidat. În final, Comisia de selec?ie va completa ?i semna Procesul verbal de selec?ie.

În evaluarea corectitudinii ?i completitudinii complet?rii con?inuturilor din documente se vor acorda aten?ie urm?toarelor aspecte:

 • - Con?inutul fiec?rui document s? fie completat astfel încât scrisul s? fie lizibil.

 • - Documentele care se completeaz? de mân? s? fie scrise ?i semnate cu culoare albastr?, pentru a se distinge documentul original de copie.

 • - Fiecare document care face parte din dosarele de candidatur? s? fie datat ?i s? con?in? numele persoanei care l-a întocmit.

 • - Numele persoanelor se vor scrie complet, cu toate prenumele, dup? cum scrie în buletin / carte de identitate fiind la fel înscris ?i în Formularul de înregistrare în grupurile ?int?.

 • - Denumirea programelor de formare pentru care candidatul opteaza s? fie scris? complet, în aceea?i form? în fiecare din documentele de selec?ie;

 • - Copia dup? actul de identitate a candida?ilor s? fie lizibil? ?i xero-copiata pe un document cu formatul A4.

 • - Valabilitatea actului de identitate – se va verifica data expir?rii actului de identitate a persoanei, aceasta va trebui s? fie ulterioar? datei selec?iei persoanei .

 • - Coresponden?a dintre seria ?i num?rul c?r?ii / buletinului de identitate cu datele din documentul Angajamentul de implicare în proiect.

Depunerea ?i solu?ionarea contesta?iilor

Echipe teritoriale se vor asigura de faptul c? participan?ii la procesul de selec?ie vor avea acces la punctajele ob?inute ?i vor putea contesta punctajele ob?inute. Contesta?iile se vor depune în scris la Presedintele fiecarei comisii de selectie la care este înscris candidatul , în termen de 3 zile lucr?toare de la afi?area rezultatelor.

Dup? expirarea termenului de depunere a contesta?iilor se vor înregistra toate contesta?iile recep?ionate ?i se vor înainta c?tre Asistentul de proiect, în format scanat – prin platforma de comunicare a proiectului. Solu?ionarea contesta?iilor se va realiza de catre comisia numita in acest scop prin recalcularea punctajelor ?i ponderarea scorului final al candidatului cu acest punctaj. Punctajul final astfel ob?inut nu mai poate fi contestat de c?tre candida?i ?i va fi precizat în procesele verbale de selec?ie supuse aviz?rii de c?tre Echipa de management a proiectului.

Rezultatele finale care vor fi afi?ate se vor face în baza proceselor verbale re-completate ?i avizate, în care vor fi precizate scorurile finale recalculate ale candida?ilor care au contestat punctajele ob?inute prin selec?ia de la nivelul partenerilor.

Validarea ?i anun?area rezultatelor finale (titulari ?i rezerve)

Dup? clarificarea tuturor problemelor ?i contesta?iilor, fiecare dintre Presedintii de Comisie redacteaz? un Raport ?i îl transmite, împreun? cu Procesele verbale finale, spre avizare c?tre Managerul de proiect .

În urma aviz?rii Proceselor verbale finale de selec?ie corespunz?toare fiec?rui partener ?i fiec?rui domeniu de practic? vor fi afisate numele candida?ilor declara?i admi?i precum ?i persoanele propuse pentru pozi?iile de rezerv?. Afi?area rezultatelor se va face pe programe de formare. Afi?area se va face pe pagina de internet a partenerilor si pe site-ul proiectului. De asemenea, to?i candida?ii vor fi anun?a?i prin e-mail sau telefon cu privire la rezultatele selec?iei de catre un membru al comisiei de selectie desemnat de catre echipa de management