Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Instructori pentru practica

De ce sa ma inscriu la acest program de perfectionare profesionala?

Instructorii de practic? furnizeaza servicii de mediere, de facilitare a integr?rii practicantului în institu?ia gazd?, coordonând programul de practic? în cadrul c?ruia cursan?ii sunt pu?i în situa?ii concrete de desf??urare a proceselor de produc?ie ?i de utilizare a tehnologiilor ?i utilajelor specifice. Instructorii de practic? sunt cei care asigur? familiarizarea practicantilor cu mediul de lucru, dezvoltând o motiva?ie mai puternic? de a participa la cursurile de formare ?i de a se integra pe pia?a muncii.

P.R.A.C.T.I.C. ofer? oportunitatea dezvolt?rii profesionale pentru angaja?ii celor 150 de hoteluri, pensiuni, moteluri si restaurante din jude?ele Gorj, Vâlcea, Mehedin?i, Prahova, Arge?, Municipiul Bucure?ti, înscrise în proiect. Astfel, 150 de angajati (cate 1 angajat/instiutie) beneficiaza gratuit de participarea la cursul de perfec?ionare furnizat de o companie olandez? cu vast? experien?? în domeniu, certificându-i pentru func?ia de instructor de practic?.

  • P.R.A.C.T.I.C. te inscrie in reteaua interregionala a instructorilor certificati in pregatire practica, obtinand o diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
  • Vei putea activa in cadrul Centrelor de Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism. 
  • P.R.A.C.T.I.C te remunereaza pe toata durata derularii programului de practica.
  • P.R.A.C.T.I.C. te invita alaturi de  reprezentati ai celor mai bune institutii din domeniul turistic din 6 judete din tara, la Conferinte regionale si internationale  unde vei avea posibilitatea sa intalnesti institutii similare din Europa, sa–ti exprimi interesele si temerile fata de institutiile cu impact asupra industriei hoteliere si turism din tara noastra si de la Comisia Europeana. 
  • P.R.A.C.T.I.C. iti faciliteaza participarea ca membru la Asociatia Nationala a Instructorilor de Practica in Turism.

Ce trebuie sa fac?
 

Urmeaza pasii de mai jos:

Pasul 1: daca ai nelamuriri si nu intelegi in totalitate despre ce este vorba si ce presupune inscrierea si participarea la astfel de cursuri, suna la numerele de telefon 0353805988 / 0767934114 sau stabileste o intalnire cu expertii de la Centrul de Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism din teritoriul unde isi desfasoarea activitatea compania la care lucrezi. 

Pasul 2: Mergi la managerul institutiei unde lucrezi si propune-i sa certificati unitatea ca Centru avizat pentru practica. Nu reusesti sa-i explici despre ce este vorba? Nicio problema, transmite-ne o solicitare in scris, prin e-mail sau fax, si venim noi la compania ta pentru o prezentare. Atentie! Nu vei putea sa te inscrii pentru cursurile de instructor de practica fara inscrierea companiei tale. Click aici pentru mai multe informatii despre cum sa inscrii compania ta in proiectul P.R.A.C.T.I.C. 

Pasul 3: daca ai inteles despre ce este vorba, completeaza formularul de expresie a interesului pentru instructor de practica pe care il poti descarca aici

Formularul de expresie a interesului si toate celelalte anexe (Anexa nr.3. Model de scrisoare de motiva?ie si Anexa nr. 12. Model CV Europass) pot fi transmise pana la sfarsitul perioadei de inscriere pentru toate companiile din judetul tau. 

Pas 4: In urma evaluarii tuturor expresiilor de interes primite, expertii Centrului de Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism vor face o vizita de lucru la sediul companiei tale.

Pasul 5: Semnarea unui acord de parteneriat; in urma vizitei la compania ta va fi semnat un acord de parteneriat care va cuprinde detalii cu privire la tipul activitatilor, perioada de derulare a acordului si modalitatile de derulare a relatiei parteneriale.

Cat vei plati pentru programul de perfectionare?
Nu trebuie sa platesti nimic. Costurile pentru programul de perfectionare profesionala  sunt acoperite integral din bugetul proiectului. Mai mult, vei putea fi remunerat pentru activitatea pe care o vei desfasura in calitate de instructor de practica.

Unde se va desfasura programul de perfectionare profesionala?
Programul de perfectionare va fi gazduit de catre Centrul de Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism din judetul unde activeaza compania ta. 
Selectarea potentialelor persoane care vor fi recrutate pentru a urma programul de perfectionare, va fi realizata conform urmatorei alocari/judet: Manager de pensiune, hotel, motel, restaurant

Bucatar, ospatar/chelner/
vanzator in alimentatie publica, lucrator hotelier, camerista

Mehedinti 10 persoane  15 persoane 
Gorj 10 persoane 15 persoane
Valcea 10 persoane 15 persoane
Arges 10 persoane 15 persoane
Prahova 10 persoane 15 persoane
Bucuresti-Ilfov 10 persoane 15 persoane

Cat dureaza cursurile de formare teoretica si practica?
Activitatea de formare profesionala se desfasoara in perioada februarie – septembrie 2015, avand un numar 60 de ore de formare conform legislatiei in vigoare.
Descarcare Anexe

Anexa nr. 2. Formularul de expresie a interesului pentru instructor de practica
Anexa nr.3. Model de scrisoare de motiva?ie
Anexa nr. 12. Model CV Europass)

Specializare profesional? – sesiunea 1 
 

Dezvoltarea capacit??ii institu?ionale în g?zduirea programelor de practic?

 

În perioada 19 – 21 martie 2015, P.R.A.C.T.I.C.  a organizat primul modul  de formare al cursului de specializare ”Instructor/preparator formare”  furnizat de Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism în colaborare cu Endurance, partenerul  Olandez.

Scopul cursului este de a su?ine cre?terea capacit??ii institu?ionale în domeniul g?zduirii programelor de practic? prin dezvoltarea profesional? ?i specializarea angaja?ilor în organizarea, supervizarea ?i monitorizarea activit??ii practican?ilor.

P.R.A.C.T.I.C. contribuie la dezvoltarea competitivit??ii organiza?ionale prin cre?terea calit??ii fo?ei de munc? ?i gradul de motivare a acesteia. Astfel, 25 de persoane calificate în domeniul turismului din jude?ul Gorj au posibilitatea de a beneficia în mod gratuit de formare profesional? cu dimensiune european?.

Dup? absolvirea cursului, participan?ii sunt certifica?i  ca instructori de practic? prin diplome de specializare recunoscute de Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii Știin?ifice ?i de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Primul modul de formare s-a desf??urat la Târgu – Jiu. Pe parcursul celor trei zile de formare, cursan?ii au fost implica?i în diverse activit??i de grup, exersând lucrul în echip? ?i numeroase tehnici de comunicare eficient?.

Formatorii au prezentat obiectivele, activit??ile ?i rezultatele intermediare ?i finale în vederea familiariz?rii participan?ilor cu scopul urm?rit prin implementarea etapizat? a proiectului, dar ?i rolurile ?i responsabilit??ile care revin fiec?ruia dintre viitorii instructori de practic?. Jocurile de rol, discu?iile ?i ateliere de lucru în care au fost antrena?i au contribuit pe de o parte la formarea competen?elor specifice ?i transversale necesare în dezvoltarea profesional? a cursan?ilor, dar ?i la deprinderea conceptelor esen?iale în domeniul comunic?rii interpersonale ?i interculturale. Este esential ca instructorii de practic? s? de?in? aceste abilit??i de comunicare dat fiind specificul grupului de practican?i cu care vor intra în contact. În acela?i scop, formatorii au solicitat cursan?ilor s? realizeze o simulare practic? urm?rindu-se dezvoltarea senzitivit??ii interculturale.

Pe parcursul celei de-a doua zile de formare, cusan?ii au fost acomoda?i cu etapele programului de formare practic? la locul de munc?, executând ulterior numeroase aplica?ii practice pentru a eviden?ia care sunt competen?ele necesare persoanei care organizeaz?, monitorizeaz? ?i supervizeaz? activitatea unui practicant în etapa de formare practic?. Scopul  instructorului de practic? va fi tocmai acela de a asigura nu doar dobândirea ?i consolidarea cuno?tin?elor practican?ilor, ci ?i de a forma abilit??i practice ?i de a facilita integrarea practicantului în cadrul institu?iei gazd?.

Eliminarea stereotipurilor ?i a prejudec??ilor în comunicarea cu minorit??ile este important? pentru asigurarea unei comunic?ri eficiente care s? contribuie la buna desf??urare a activit??ilor de formare teoretic?, de monitorizare ?i organizare a activit??ii practice pentru toate persoanele din grupurile cu oportunit??i reduse.

Prin activit??ile interactive în care au fost implica?i, cursan?ii ?i-au exersat capacitatea de a lucra în echip?, dezvoltându-?i abilit??ile de analiz? a sistemului de  for?e care ac?ioneaz? în cadrul unui grup social determinând modific?ri asupra conduitei întregului grup, dar ?i asupra atitudinii comportamentale a individului. Diferen?ele culturale, sociale, etnice dintre indivizi, dar ?i noile roluri în care cursan?ii  vor fi antrena?i, pot fi surse de apari?ie a conflictelor interpersonale. Instructorii de practic? sunt persoanele care trebuie s? previn? eventuale situa?ii conflictuale, s? aplaneze ?i s? solu?ioneze pa?nic orice dificultate a grupului.

Astfel se justific? necesitatea deprinderii no?iunilor de baz?, elementare ale managementului conflictului de c?tre instructorii de practic?. În acest sens, formatorii au generat situatii in care participantii au simulat modalit??i de rezolvare a problemelor grupului ?i au identificat solu?ii de restabilire a ordinii ini?iale. 

Activitatea de formare aferent? primului modul va continua în dimensiune online prin intermediul platformei proiectului. În acest cadru, membrii re?elei na?ionale a instructorilor de practic? au oportunitatea de a dezbate tematica propus? cu colegi din domeniul turismului din ?ase jude?e din ?ar?, de a interac?iona cu formatorii cursului, dar ?i de a intra în posesia suportului teoretic elaborat de exper?ii proiectului. Educa?ia adul?ilor, comunicarea în procesul de formare, egalitatea de ?anse sunt doar câteva dintre temele propuse spre dezbatere, instructorii de practic? având libertatea de a solicita clarific?ri asupra oric?ror teme din domeniul turismului de care ace?tia sunt interesa?i.