Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Campanie Media de Informare si Constientizare

recA 4.1. Campanie Media de Informare ?i Con?tientizare
Seminar de informare
10  octombrie 2014, Târgu-Jiu
 
Seminarul de informare  organizat de Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism (S.C. Cristflor Construct S.R.L.), în parteneriat cu Centrul pentru Incluziune Social? ?i Formare Profesional? în Turism (S.C. Marbiconsult S.R.L.) ?i Institutul pentru Politici de Dezvoltare, face parte din campania media de informare ?i con?tientizare al c?rei scop este con?tientizarea  grupului ?int? cu privire la oportunit??ile de formare profesional?, consiliere individualizat? ?i orientare profesional? oferite în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.  Acesta a fost efectuat în data de 10 octombrie 2014, începând cu orele 16:00,  în incinta restaurantului Dumbrava din Târgu-Jiu.
La eveniment au participat reprezentan?i ai autorit??ii publice locale, ai institu?iilor de asisten?? ?i protec?ie social?, pre?edin?i ai organiza?iilor nonguvernamentale, lideri ai comunit??ii de etnie rom?, mentori ai persoanelor care au p?r?sit sitemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului.
Activitatea a fost desf??urat? potrivit urm?toarei agende de lucru:
 
16.00 – 16.30  Înregistrarea participan?ilor – coffe break
16.30 – 16.40 Deschiderea întâlnirii  - Alin Banu,  moderator Seminar, asistent proiect,  Institutul      pentru Politici de Dezvoltare (I.P.D.)
16.40 - 16.50 Prezentarea participan?ilor
16.50 – 17.10 Prezentarea proiectului ?i a parteneriatului, Iulia Tatomir, expert  comunicare, Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism, S.C. CRISTFLOR CONSTRUCT  S.R.L. 
                      - Prezentare a  Institutului pentru Politici de Dezvoltare (IPD) – Alin Banu, asistent proiect
17.10 – 17.20 Mecanisme de implicare a factorilor relevan?i în atingerea obiectivelor
                            - Antonio Tomoniu,  Manager proiect  P.R.A.C.T.I.C. 
                            -  Alin Banu, asistent proiect,  I.P.D.
17.20 – 17.50 Întreb?ri ?i r?spunsuri -  moderator Alin Banu, asistent proiect,  I.P.D
17.50 – 18.00 Concluzii – Iulia Tatomir responsabil comunicare, Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism, S.C. CRISTFLOR CONSTRUCT  S.R.L. 
 
Potrivit agendei de lucru, în timpul seminarului  au fost propuse modalit??i de colaborare cu factorii relevan?i pentru atingerea obiectivului general al proiectului: facilitarea accesului la pia?a muncii pentru un num?r de 127 persoane cu risc de excluziune social? în scopul evit?rii marginaliz?rii, discrimin?rii ?i riscului de s?r?cie din jude?ul Gorj. 
Organizatorii evenimentului au realizat o prezentare general? a proiectului furnizând informa?ii cu privire la modul de desf??urare a programului integrat de formare profesional? în turism.  
Asistentul de proiect din partea  partenerului S.C. Marbiconsult S.R.L. a subliniat scopul prezentului eveniment, anume „consultarea liderilor grupurilor vulnerabile c?rora se adreseaz? proiectul în direc?ia identific?rii grupului ?int?”. Au fost specificate m?surile de cointeresare a institu?iilor care au contact direct cu tinerii viza?i prin proiect, concretizate prin selectarea ?i angajarea operatorilor de teren din cadrul grupurilor c?rora se adreseaz? proiectul. 
Reprezentan?ii Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ie a Copilului din jude?ul Gorj au apreciat proiectul ca fiind foarte generos prin grupul ?int? c?ruia se adreseaz?. Potrivit acestora, domeniul angaj?rii este unul în mi?care, iar proiectul este bine-venit, întrucât ofer? o ?ans? persoanelor cu dizabilit??i prin formarea profesional? în domeniul turismului pe care o furnizeaz?. În completare, mentorul tinerilor care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului a subliniat importan?a consilierii profesionale individualizate, afirmând: „persoanele care provin din sistemul institu?ionalizat nu mai au încredere în ele, în ?ansa lor de reu?it? profesional?, nu au orientare în aceast? direc?ie”. 
Liderii romi prezen?i la eveniment au men?ionat nevoia de formare profesional? a persoanelor acre apar?in acestei categorii sociale, exprimându-?i  interesul în a sus?ine atingerea obiectivului proiectului ?i dorin?a  „de a l?sa ceva în urm? pentru comunitatea rom? prin implementarea acestui proiect ?i de a sprijini etapa de identificare ?i formare a grupului ?int?”.
Sec?iunea dedicat? concluziilor a fost încheiat? prin interven?ia doamnei pre?edinte a Asocia?iei Pentru Șanse Egale care a apreciat meseriile vizate prin proiect întrucât „sunt de viitor ?i ofer? un parcurs profesional benefic persoanelor care se calific? în acest domeniu”. De asemenea, doamna pre?edinte a men?ionat c? implementeaz? în prezent un proiect similar, grupul ?int? c?ruia se adreseaz? fiind unul mai generalizat, iar schimbul de bune practici este util în atingerea indicatorilor ?i a rezultatelor scontate.