Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Centrul pentru inovare ?i dezvoltare Ón turism furnizeaz? cursuri de calificare

formare GorjA 5.2. Formare profesional? în turism
Aprilie 2015, Gorj

Centrul pentru inovare ?i dezvoltare în turism al partenerului lider S.C. CRISTFLOR CONSTRUCT S.R.L. a demarat, în luna aprilie a anului curent, programul de formare profesional? furnizat în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.

Cursurile sunt adresate persoanelor care apar?in unor grupuri cu oportunit??i reduse, respectiv  persoane de etnie rom?, persoane cu dizabilit??i ?i tineri care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului. Cursan?ii beneficiaz? gratuit de formare profesional?, dup? ce în prealabil au fost consilia?i ?i orienta?i în ceea ce prive?te integrarea pe pia?a de munc?.

Partea inovativ? a programului de formare profesional? const? în îmbinarea armonioas? a etapei de formare teoretic? cu stagii de practic? pe care cursan?ii le efectueaz? în cadrul centrelor înfiin?ate în unit??i turistice din jude?ul Gorj. Activitatea fiec?rui centru ce practic? este atent monitorizat? de c?tre un instructor avizat în cadrul proiectului. Rolul instructorilor este acela de a asigura integrarea practicantului în institu?ie ?i de a distribui sarcini de lucru specifice meseriei în care cursantul dore?te s? se califice.

Meseriile vizate în proiectul P.R.A.C.T.I.C. sunt foarte solicitate la ora actual? pe pia?a de munc? iar beneficiarii programului de formare au ?anse reale de angajare la finalizarea cursurilor. Este vorba despre urm?toarele meserii: Osp?tar (chelner) vânz?tor în unit??i de alimenta?ie, Buc?tar, Lucr?tor hotelier, Camerist? ?i Lucr?tor în alimenta?ie.

În jude?ul Gorj au demarat cursurile de Osp?tar (chelner) vânz?tor în unit??i de alimenta?ie, Buc?tar ?i Camerist?, iar cursan?ii sunt persoane de etnie rom? ?i persoane cu dizabilit??i.

Cursurile teoretice se desf??oar? în cadrul Centrului  pentru inovare ?i dezvoltare în turism, dar ?i în alte loca?ii puse la dispozi?ie în proiect. Stagiile de practic? sunt g?zduite în diferite centre de practic? din unit??ile turistice partenere din jude?, grupele de practican?i fiind constituite din cel mult 14 persoane astfel încât instructorii de practic? se pot ocupa de fiecare beneficiar, distribuind sarcini de lucru atât individual, cât ?i de grup.

 
Aici g?si?i imagini de la eveniment.