Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PRACTICA, un pas esen?ial pentru a ajunge BUCĂTAR

practica curs bucatarCurs Buc?tar, Centrul de practic? REBECCA, Târgu Jiu, Gorj

Aprilie - Octombrie 2015

28 de tineri de etnie rom? ?i-au exprimat dorin?a de a urma cursul de Buc?tar furnizat de Centrul pentru Dezvoltare ?i Inovare în Turism al societ??ii Cristflor Construct S.R.L. în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C., în speran?a c? dobândind aceast? calificare se vor integra pe pia?a de munc? din sectorul alimenta?iei publice ?i al turismului.

Astfel, în luna aprilie 2015 au început cursurile teoretice, acestea fiind desf??urate în cadrul Restaurantului Rebecca din Târgu - Jiu. Etapa ini?ial? de formare, potrivit legisla?iei în vigoare, a presupus efectuarea a 240 de ore de teorie, care au fost realizate în perioada aprilie - iulie a.c.

Partea atractiv? a programului de formare, a?a cum au declarat cursan?ii, a constat în stagiul de practic? în cadrul c?ruia practican?ii au avut acces direct în buc?tarie sub atenta supraveghere a instructorilor de practic? specializa?i ?i angaja?i în cadrul proiectului.

Grupa de cursan?i a fost împ?r?it?  în trei subgrupe care au fost distribuite în centre de practic? înfiin?ate în cadrul restaurantelor Runcu ?i Rebecca din Târgu Jiu. Fiecare gup? de practican?i este monitorizat? de un instructor de practic? al carui rol a fost acela de a distribui sarcini specifice de lucru ?i de a evalua corectitudinea execu?iei acestora. Practican?ii au manifestat, înc? de la primele ore de practic?, un interes deosebit pentru aceasta etap? a form?rii, întrucât au avut acces direct în buc?t?rii utilate ?i amenajate în cadrul restaurantelor numite mai sus. Avantajul activit??ii efectuate în centrele de practic? const? în faptul c? procesul de predare - înv??are este unul aplicat în sarcini concrete, asigurând astfel dobândirea de competen?e specifice meseriei de buc?tar .

Etapa de formare practic? a demarat în luna aprilie ?i va fi finalizat? în luna octombrie a.c., perioad? în care vor fi efectuate cele 480 de ore de practic? impuse prin legisla?ia actual?.

Absolven?ii programului de formare profesional? furnizat în cadrul proiectului vor sus?ine o examinare final? prin a c?rei promovare vor ob?ine diplome recunoscute de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii?i Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Aici g?si?i imagini de la eveniment.