Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Un proiect P.R.A.C.T.I.C. trebuie continuat

Echipa de exper?i constituit?, consolidat? ?i dezvoltat? în P.R.A.C.T.I.C. 1 a fost reunit? la Sinaia în perioada 8 - 10 ianuarie 2016 pentru a planifica proiectele viitoare prin care s? fie continuate activit??ile dezvoltate în proiect ?i pentru a continua ini?iativele acestuia. 
Sustenabilitatea proiectului P.R.A.C.T.I.C va fi realizata prin elaborarea unui nou proiect pe noul program de formare Programul Opera?ional Capital Uman 2014 - 2020   care va avea o arie de implementare extinsa, la nivelul mai multor judete de implementare cu potential ridicat de dezvoltare turistica, dar si un parteneriat transna?ional extins. Al?turi de compania olandez? Endurance, partener în proiectul P.R.A.C.T.I.C. 1, care se bucur? de o tradi?ie de peste 20 de ani în domeniul form?rii profesionale în turism, parteneriatul transna?ional se va extinde prin cooptarea uneia dintre cele mai prestigioase companii de dezvoltare a abilit??ilor ?i competen?elor angaja?ilor din industria ospitalit??ii ?i a turismului din U.K.,  compania Peopel 1st. 

» more

Bursa locurilor de munc? P.R.A.C.T.I.C., n jude?ul Gorj

4 noiembrie  2015
Restaurant Rebbeca, Sala Mic?, Târgu Jiu, Gorj

Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism al S.C. Cristflor Construct S.R.L. va organiza Bursa locurilor de munc? pentru absolven?ii programelor de formare (ini?ial? ?i continu?) din domeniul turismului ?i alimenta?iei publice,  în incinta Casei Sindicatelor din Târgu Jiu, între orele 14.00-18.30. 

Organizatorii evenimentului vor invita companiile din industria turismului ?i alimenta?ie public? din jude?ul Gorj. O aten?ie special? va fi acordat? persoanelor cu oportunit??i reduse (romi, persoane cu handicap u?or, tineri care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului), întrucât sus?inem ac?iunile de integrare în via?a comunit??ii a persoanelor  vulnerabile social.

Evenimentul î?i propune s? reuneasc? cererea ?i oferta locurilor de munc? din domeniul turismului ?i se adreseaz? persoanelor calificate în domeniul turism ?i alimenta?ie public?, dar ?i companiilor din aceast? industrie din jude?ul Gorj.

Bursa locurilor de munc? este parte integrant? a proiectului P.R.A.C.T.I.C. - „P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiv?) ?i C(apacitare) în T(urism), I(nformare) ?i C(onsiliere)", (POSDRU/165/6.2/S/143212), cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar? 6, "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interven?ie 6.2., “Îmbun?t??irea accesului ?i a particip?rii grupurilor vulnerabile pe pia?a muncii”.

 

 

Ce î?i propune? Public ?int? Loca?ie Program Înregistrare Formular de inscriere companii

Bursa locurilor de munc? P.R.A.C.T.I.C. este un instrument de dezvoltare pentru facilitarea accesului la pia?a muncii din industria turismului pentru persoanele cu oportunit??i reduse (de etnie rom?, care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului, cu dizabilit??i u?oare).

Într-o abordare metodologic? inovatoare, Bursa locurilor de munc? P.R.A.C.T.I.C. î?i propune:

(i) s? sprijine comunicarea între poten?ialii angaja?i apar?inând grupurilor sociale vulnerabile, angajatorii ?i operatorii de stat ?i privat pe pia?a form?rii profesionale; (ii) s? stimuleze incluziunea social? prin cre?terea încrederii de sine ?i acomodarea conven?iilor ?i normelor sociale în rândul persoanelor apar?inând grupurilor sociale vulnerabile; (iii) s? creasc? num?rul persoanelor angajate în industria turismului din rândul grupurilor sociale vulnerabile; (iv) s? promoveze conceptul de responsabilitate social? corporativ? în rândul companiilor din industria turismului; Bursa locurilor de munc? reune?te furnizori de formare profesional? ini?ial? ?i continu?, elevi din clasele terminale de profil ai Colegiului Comercial Virgil Madgearu din Târgu Jiu, beneficiarii programului de formare profesional? în turism P.R.A.C.T.I.C.,lectori ?i instructori de practic? din jude?ul Gorj, mass-media, angajatori din domeniul turism ?i alimenta?ie public?.
http://www.restaurantrebeccaevents.com/

Adresa: Restaurant Rebbeca, sala mic?
Str. Termocentralei, Vis-a-vis de Kaufland

Acest eveniment este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Participarea este gratuit?. Pentru înregistrarea dumneavoastr? în calitate de poten?ial angajat v? rug?m s? transmite?i cv-ul în format europass, pân? la data de 2 noiembrie 2015, la urm?toarele coordonate:

Fax: 0353 805 988

E-mail: iulia.tatomir@formare-turism.ro

office@formare-turism.ro

Pentru rela?ii suplimentare v? rug?m contacta?i-ne la urm?toarele coordonate:


Iulia Tatomir, Expert relatii publice
E: iulia.tatomir@formare-turism.ro T: +40765 444 156

» more

Monitorizare, calitate ?i conformitate Program de formare P.R.A.C.T.I.C.

Întâlnire de lucru, 23 - 25 octombrie, 2015
Drobeta Turnu Severin, Mehedin?i

Echipa proiectului P.R.A.C.T.I.C. din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia se va reuni în cadrul celei de-a doua întâlniri de lucru ”monitorizare, calitate ?i conformitate” program de formare P.R.A.C.T.I.C. Întâlnirea de lucru va avea loc în perioada 23 - 25 octombrie 2015 la  Drobeta Turnu Severin, Mehedin?i.

Scopul întâlnirii va fi acela de a oferi consiliere tehnic? în vederea finaliz?rii activit??ilor în care au fost implicate persoanele din grupul ?int? ?i tras?rii unui plan de interven?ie în cazul sesiz?rii eventualelor obstacole ?i riscuri.

» more

P.R.A.C.T.I.C. la Conferin?a Interna?ional? “Înv??area la locul de munc?: provoc?ri ?i oportunit??i”

workshopConferin?a Interna?ional?
19-20 octombrie 2015, Bucure?ti, România

Exper?i din echipa proiectului P.R.A.C.T.I.C. vor participa în perioda 19-20 octombrie 2015 la Conferin?a Interna?ional? “Înv??area la locul de munc?: provoc?ri ?i oportunit??i” organizat? de Centrul Na?ional al Înv???mântului Profesional ?i Tehnic, la Bucure?ti.

Conferin?a este organizat? în cadrul proiectului ”Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formare profesional? îni?ial? în România (DAL - IVET)”, implementat de Centrul Na?ional al Înv???mântului Profesional ?i Tehnic, ce are ca obiectiv consolidarea înv???rii la locul de munc? în formarea profesional? ini?ial? prin programe de tip ucenicie.

» more

Analiz?, evaluare ?i planificare program de formare P.R.A.C.T.I.C.

intanireIntâlnire de lucru, Govora, Vâlcea
3-5 Octombrie 2015

Echipa de implementare constituit? ?i consolidat? în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C., în Sud-Vest Oltenia, se va reuni în variant? extins? în perioada 3-5 octombrie 2015 în cadrul unei întâlniri de lucru. Evenimentul va fi g?zduit în localitatea Govora, din jude?ul Vâlcea.

Exper?i ai proiectului, instructori de practic? ?i cursan?i, persoane vulnerabile, vor participa pe parcursul celor 3 zile la discu?ii, ateliere de lucru ?i dezbateri în vederea identific?rii celor mai potrivite strategii de atingere  a obiectivelor programului integrat de formare profesional?.

» more

Formare profesional? cu dimensiune european?

Vizit? de studiu, Olanda, 28.09.2015 - 03.10.2015
Compania Endurance, partener proiect, va g?zdui în perioada 28.09.2015 - 03.10.2015 vizita de studiu realizat? de cursan?ii programului de formare profesional? în turism furnizat în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.

Exper?ii olandezi vor stabili programul de activitate pentru cele cinci zile ale vizitei de studiu. Cursan?ii români, înso?i?i de echipa de instructori de practic?, vor vizita companii din domeniul turismului, vor participa la cursuri ?inute de traineri olandezi, vor intra în contact cu formabilii ?colilor de profil din ora?ul gazd?. De asemenea, se vor organiza activit??ii interactive urm?rindu-se facilitarea schimbului de informa?ii ?i de experien?? între formabilii români ?i cei olandezi.

» more

Toamna se num?r? ... absolven?ii

Examen de absolvire, Curs de calificare ”Camerist?”, cod N.C. 5142.1.1.
24.09.2015, Târgu C?rbune?ti, Gorj
Centrul de Recuperare ?i Reabilitare, Târgu C?rbune?ti


Partenerul lider al proiectului, compania Cristflor Construct S.R.L, va organiza în data de 24.09.2015 examenul de absolvire al Cursului de calificare ”Camerist?”, cod N.C. 5142.1.1.

» more

CONFERINȚA REGIONALĂ 3-4 septembrie 2015

`

Consor?iul European pentru Calitate în Formare va organiza  Conferin?a Regional? “Egalitate de ?anse ?i calitate în formarea profesional? în industria turismului” cu de a  stimula con?tientizarea asupra necesit??ii ?i responsabilit??ii de a crea oportunit??i de angajare pentru persoanele care apar?in unor grupuri cu oportunit??i reduse.

Evenimentul va avea loc  în perioada 3 - 4 septembrie 2015, începând cu ora 16:00, la  Sala de Conferin?e din cadrul Hotelului Sydney situat în str. Calea Bucuresti, nr. 118, Craiova 200515, Dolj, Romania

» more

Centrul pentru Incluziune Social? ?i Formare Profesional? n Turism din Târgu Jiu

Gazd? a Seminarului „Economia Social? Pentru To?i”,
13 - 16 iulie 2015

Centrul pentru Incluziune Social? ?i Formare Profesional? în Turism din Târgu Jiu a g?zduit seminarul intitulat ”Economia Social? pentru To?i” organizat în cadrul proiectului:“SOCIAL ECONOMY 4 ALL” cofinan?at din Fondul Social  European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013, Axa Prioritar? nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interven?ie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

» more

Cursuri de Camerist? ?i Lucr?tor n alimenta?ie furnizate de S.C. DAG IMPEX S.R.L.

A.    5.2. Formare profesional? în turism
iunie 2015, Jude?ul Arge?

Centrul de Preg?tire Profesionala Alexander’s al partenerului 5, S.C. DAG IMPEX S.R.L., va demara cursurile de formare profesional? aferente calific?rilor Camerist? ?i Lucr?tor în alimenta?ie.

Cursurile sunt parte a programului de formare profesional? furnizat în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C. ?i beneficiaz? de metodologia elaborat? în conformitate cu specificul grupului ?int?.

» more

Unit??ile turistice, partenere n procesul de formare profesional?

Înscriere ?i selec?ie angaja?i ?i manageri unit??i turistice, jude?ul Prahova

iunie 2015

Asocia?ia Împreun? pentru Tine – Filiala Prahova, în calitate de Partener 4 în cadrul proiectului  "P.R.A.C.T.I.C. – P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiv?) ?i C(apacitare) în T(urism), I(nformare) ?i C(onsiliere)”, anun?? recrutarea ?i selec?ia a 25 de angaja?i  ?i/sau manageri ai companiilor din turism în vederea colabor?rii în proiect.

» more

A.I.P.T. d? start la formare profesional? n turism

Înscriere ?i selec?ie cursuri, persoane cu risc de excluziune social?, jude?ul Prahova

iunie 2015

Asocia?ia Împreun? pentru Tine – Filiala Prahova anun?? recrutarea ?i selec?ia în grupul ?int? a 127 de persoane din jude?ul Prahova din categoria grupuri vulnerabile  - 100 persoane cu dizabilit??i, 20 persoane de etnie rom?, 7 tineri cu vârsta de peste 18 ani care p?r?sesc sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului –  în vederea implic?rii acestora în proiect.

» more

Persoane cu risc de excluziune social? se pot califica n meserii din domeniul turistic

A.    5.2. Formare profesional? în turism
mai 2015, Jude?ul Arge?

S.C. DAG IMPEX S.R.L., partener în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C., va demara cursuri de formare profesional? pentru calific?rile Osp?tar (chelner) vânz?tor în unit??i de alimenta?ie ?i Buc?tar.

Cursurile se vor desf??ura în jude?ul Arge?, respectiv în comuna Cet??eni ?i comuna Valea Mare, localit??i aflate în apropierea ora?ului Câmpulung. Programul de formare este furnizat gratuit, iar beneficiarii sunt persoane care apar?in unor grupuri cu oportunit??i reduse, respectiv persoane de etnie rom?, tineri care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului ?i persoane cu dizabilit??i.

» more

Centrul pentru inovare ?i dezvoltare n turism din Târgu Jiu furnizeaz? cursuri de calificare

A. 5.2. Formare profesional? în turism
Aprilie 2015, Gorj

Centrul pentru inovare ?i dezvoltare în turism al partenerului lider S.C. CRISTFLOR CONSTRUCT S.R.L. va demara în luna aprilie a anului curent, programul de formare profesional? furnizat în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.

Cursurile se vor adresa persoanelor care apar?in unor grupuri cu oportunit??i reduse, respectiv  persoane de etnie rom?, persoane cu dizabilit??i ?i tineri care au p?r?sit sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului. Cursan?ii vor beneficia gratuit de formare profesional?, dup? ce în prealabil vor fi consilia?i ?i orienta?i în ceea ce prive?te integrarea pe pia?a de munc?.

» more

Competen?e verzi pentru ecoturism

P.R.A.C.T.I.C. sus?ine evolu?ia în domeniul turismului

Programul de Reintegrare Activ? ?i Capacitare în Turism, Informare ?i Consiliere investe?te în dezvoltarea turismului românesc, atât la nivel de infrastructur?, cât ?i prin formarea calitativ? a resurselor umane care activeaz? în acest sector.

» more

Specializarea angaja?ilor din turism n jude?ul Arge?

A3.4 Infiin?area re?elei de instructori certifica?i în pregatire practic?instructori Arges
23 aprilie – 14 mai 2015, Câmpulung – Muscel,Arge?

Centrul de Pregatire Profesionala Alexander’s Va organiza în perioada 23 aprilie – 14 mai 2015 cursul de specializare ”Instructor/preparator formare” furnizat în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C., în colaborare cu organiza?ia partener? olandez? Endurance.

» more

A. 1.2. Consolidarea Parteneriatului

consolidare parteneriatÎntâlnire de lucru,
5 – 7 mai 2015, Bucure?ti
Asocia?ia Smart Youth va organiza în perioada 5 – 7 mai 2015 o întâlnire de lucru la Bucure?ti în vederea consolid?rii parteneriatului în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.  
Întâlnirea va reuni reprezentan?i ai fiec?rei organiza?ii partenere pentru a stabili c?i de ac?iune comune pentru realizarea intereselor ?i obiectivelor proiectului în condi?ii de comunicare, coordonare ?i cooperare. De asemenea, un rezultat a?teptat al întâlnirii const? în împ?r?irea responsabilit??ilor în derularea viitoarelor ac?iuni cu precizarea atribu?iilor ?i contribu?iilor fiec?rui partener.

» more

Capacitarea institu?iilor turistice prin dezvoltarea profesional? angaja?ilor

capacitarea institutiilor turisticaA3.4 Infiin?area re?elei de instructori certifica?i în preg?tire practic?
Sesiuni de instruire, Râmnicu Vâlcea

23 – 29. 04. 2015

Proiectul P.R.A.C.T.I.C. va continua procesul de dezvoltare a resurselor umane din turism demarat în jude?ul Gorj, apoi în Mehedin?i, prin organizarea programului de instruire a angaja?ilor selecta?i din institu?iile turistice din jude?ul Vâlcea.

Programul de instruire aferent specializ?rii ”Instructor/preparator formare”  furnizat în jude?ul Vâlcea va avea loc în perioada 23 -  29 aprilie 2015. Primul seminar al programului va fi g?zduit la Hotelul Catel din Râmnicu Vâlcea ?i va fi realizat de expertul olandez delegat de partenerul Endurance, în colaborare cu echipa de formatori a proiectului P.R.A.C.T.I.C.

» more

Capacitarea institu?iilor turistice prin dezvoltarea profesional? angaja?ilor

instructori MehedintiA3.4 Infiin?area re?elei de instructori certifica?i în preg?tire practic?

Sesiuni de instruire, Mehedin?i
1 – 28. 04. 2015

Institutul pentru Politici de Dezvoltare va organiza, în colaborare cu partenerul olandez Endurance, un program de instruire a angaja?ilor califica?i în domeniul  turismului contribuind astfel la atingerea unuia dintre obiectivele stabilite, respectiv dezvoltarea resurselor umane în acest sector ?i cresterea competitivitãtii pe piata muncii prin promovarea form?rii continue a adul?ilor.

» more

Oportunit??i de dezvoltare profesional? pentru angaja?ii din turism

oportunitati de dezvoltare profesionalaA3.4 Infiin?area re?elei de instructori certifica?i în preg?tire practic?
Sesiune de formare, Târgu – Jiu
19 – 21. 03. 2015

În perioada 19 – 21 martie 2015 P.R.A.C.T.I.C.  va organiza primul modul  de formare al cursului de specializare ”Instructor/preparator formare”  care va fi furnizat de Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism în colaborare cu Endurance, partenerul  Olandez.

» more

Înâlnire cu formatorii programului de formare profesional? P.R.A.C.T.I.C.

Intalnire formatori 18.02.2015Centru de Incluziune Social? ?i Formare Profesional?

18.02.2015, Târgu Jiu 

Centrul pentru incluziune social? ?i formare profesional? din Târgu Jiu va g?zdui vineri, 18.02.2015, prima întâlnire de lucru cu formatorii programului de formare profesional? în turism dezvoltat în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.

» more

Calendarul evenimentelor viitoare

Consor?iul European pentru Calitate în Formare
  va organiza

Conferin?a Interna?ional?

 “Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile”

Evenimentul va avea loc  în perioada 27 – 28 februarie 2015, începând cu ora 9:00 am, la  Sala de ?edin?e  a Comisiei pentru înv???mânt, ?tiin??, tineret ?i sport a Camerei Deputa?ilor de la  Palatul Parlamentului, Str. Izvoare, Nr.2-4, ETAJ 3, CAMERA 3150, Sectorul 5, Bucure?ti.

» more

A 1.2. Consolidarea Parteneriatului.

consolidare proiect 2Întâlnire de lucru
15 – 18 ianuarie 2015, Sinaia, Prahova

Asocia?ia Împreun? pentru Tine, Filiala Prahova,  partener în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C., va organiza în perioada 15 – 18 ianuarie 2015 o întâlnire de lucru în localitatea Sinaia, jude?ul Prahova.  

Scopul întâlnirii este de a clarifica toate aspectele ce definesc parteneriatul ?i va contribui la asigurarea unei colabor?ri eficiente între organiza?iile implicate în proiect.

» more

P.R.A.C.T.I.C. formeaz? profesional n domeniul turismului

formare bucatariP.R.A.C.T.I.C. formeaz? profesional în domeniul turismului

Centrul pentru Incluziune Social? ?i Formare Profesional? în Turism (S.C. Marbiconsult S.R.L.) în parteneriat cu Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism (S.C. Cristflor Construct S.R.L.), ?i Institutul pentru Politici de Dezvoltare continu? campania media de informare ?i con?tientizare a grupului ?int? ?i în acest sens va organiza seminarul de informare cu privire la oportunit??ile de formare profesional?, consiliere individualizat? ?i orientare profesional? în domeniul turismului.

» more

Elaborarea metodologiei programului integrat de formare

pitesti 2014A2.1 Elaborarea metodologiei programului integrat de formare
Intalnire de lucru
Pitesti, 20-23 Noiembrie 2014

Echipa de exper?i a proiectului se apropie de finalizarea elaborarii metodologiilor programului integrat de formare profesionala (structura suport curs, metode si instrumente de formare, formare practica, identificare si selectie grup tinta) individualizate in functie de nevoile specifice ale persoanelor cu oportunitati reduse cuprinse in grupul tinta al proiectului.

» more

Elaborarea metodologiei programului integrat de formare

lupaA2.1 Elaborarea metodologiei programului integrat de formare
Intalnire de lucru Craiova 
21 – 24 august 2014

Echipa de exper?i a proiectului va dezvolta pe parcursul a 2 luni o  metodologie a programului de instruire pentru intructorii de practica, precum si o metodologie a programului de formare (structura suport curs, metode si instrumente de formare, formare practica, identificare si selectie grup tinta) individualizata in functie de nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile din grupul tinta.

» more

Publicitate, diseminare ?i valorizare

newsA1.5. Publicitate, diseminare ?i valorizare
Conferin?a de lansare a proiectului P.R.A.C.T.I.C.
Târgu-Jiu, Gorj
6 septembrie 2014

Centrul pentru Inovare si Dezvoltare in Turism al beneficiarului S.C. Cristflor Construct S.R.L., cu sprijinul instituiileor partenere,  va organiza Conferinta de lansare a proiectului P.R.A.C.T.I.C.

Evenimentul va avea loc sambata, 6 septembrie, si se va desfasura in incinta Restaurantului Casa Danielescu, din Târgu – Jiu, incepand cu ora 12:00.

» more

Monitorizare, evaluare ?i raportare


pozaA1.4. Monitorizare, evaluare ?i raportare
Întâlnire de Lucru, Târgu-Jiu (Bârse?ti), Gorj
5 – 7 septembrie 2014

Echipa de exper?i a proiectului P.R.A.C.T.I.C. se va reuni în cadrul unei întâlniri de lucru în vederea stabilirea modalit??ii de implementare eficient? a activit??ilor de atingere a obiectivelor ?i indicatorilor prev?zu?i în contractul de prefinan?are. Întâlnirea va viza, de asemenea, ?i  identificarea celor mai potrivite strategii de asigurare a eficien?ei activit??ii administrative a proiectului.

» more

Elaborarea metodologiei programului integrat de formare

olandaA2.1 Elaborarea metodologiei programului integrat de formare
Vizita de studiu în Olanda
12 – 17  octombrie 2014, Olanda
 
Echipa de exper?i a proiectului se va reuni în vederea continu?rii activit??ii de elaborare a  metodologiei programului integrat de formare profesional?, activitate care a  demarat în luna august a anului curent, printr-o întâlnire de lucru reziden?ial? la Craiova.

» more

Campanie Media de Informare si Constientizare - Centru mobil

babesti valceaA 4.1. Campanie Media de Informare ?i Con?tientizare
CENTRU MOBIL
11 octombrie 2014, 
Frânce?ti, jude?ul Vâlcea

Campania media de informare ?i con?tientizare a proiectului P.R.A.C.T.I.C. continu? seria evenimentelor desf??urate cu scopul con?tientiz?rii persoanelor din grupul ?int? cu privire la posibilit??ile de formare profesional?, consiliere individualizat? ?i orientare profesional? oferite în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.  

» more