Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Competen?e verzi pentru ecoturism

P.R.A.C.T.I.C. sus?ine evolu?ia în domeniul turismului

Programul de Reintegrare Activ? ?i Capacitare în Turism, Informare ?i Consiliere investe?te în dezvoltarea turismului românesc, atât la nivel de infrastructur?, cât ?i prin formarea calitativ? a resurselor umane care activeaz? în acest sector.

Exper?ii proiectului au creat ?i consolidat un sistem suport de sus?inere a programului de formare profesional? asigurând cadrul optim necesar furniz?rii activit??ilor educative teoretice ?i practice,
astfel încât fiecare beneficiar al acestui program s? dobândeasc? nu doar certificare aprobat? de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii, ci si abilit??i ?i competen?e practice esen?iale pentru integrarea

 pe pia?a de munc?.

Dezvoltarea capitalului uman în domeniul turismului, ?i nu numai, a devenit o necesitate absolut? mai ales în contextul ?omajului foarte ridicat în rândul tinerilor la nivelul Uniunii Europene. Astfel, tinerii trebuie s? devin? o ?int? primordial? a programelor de educa?ie ?i formare profesional?, iar înv??area împletit? cu via?a (life embedding learning) ?i înv??area pentru via?? (life relevant  learning) s? devin? concepte fundamentale în sistemul de asigurare a calit??ii form?rii profesionale.

Preocuparea exper?ilor proiectului P.R.A.C.T.I.C. de evolu?ia calitativ? a domeniului turismului prin  consolidarea de parteneriate care s? ajute la construc?ia unei dezvolt?ri durabile de valoare ?i de
viitor este confirmat? de participarea acestora la activit??i de cercetare ?i informare organizate la nivel na?ional.
În acest sens, Florin P?s?toiu, expert al partenerului  Institutul pentru Politici de Dezvoltare a r?spuns afirmativ la invita?ia de participare la Conferin?a Interna?ional? ”Competen?e verzi pentru ecoturism în regiunea Dun?rii”.  Evenimentul  a fost  organizat de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii Știin?ifice din România, Centrul Na?ional de Dezvoltare a Înv???mântului Profesional ?i Tehnic, KulturalKontakt din Austria ?i a avut  loc în data de 8 iunie 2015, la Casa Comana din jude?ul Giurgiu. Obiectivele conferin?ei au fost de a discuta principalele evolu?ii in domeniul ecoturismului în regiunea Dun?rii, evolu?ii care necesit? noi abilit??i / competen?e precum ?i implicarea partenerilor în identificarea unor ac?iuni viitoare, concrete, în domeniul ”competen?elor verzi”. Conferin?a ?i-a propus s? creeze o platform? de dialog cu privire la nevoile de formare în ecoturism, strategiile na?ionale ?i regionale pentru cre?terea economic? ecologic? ?i dezvoltarea durabil?. Tematica propus? de organizatorii acestui eveniment a  intrat în aten?ia exper?ilor P.R.A.C.T.I.C., întrucât scopul stabilit în cadrul proiectului porne?te de  la un interes comun, anume, îmbun?t??irea calit??ii în sectorul turistic prin  dezvoltarea unor clustere la nivel interregional.
Astfel, unul dinte principalele rezultate atinse prin implementarea proiectului const? în înfiin?area a dou? re?ele la nivel na?ional : o re?ea a institu?iilor avizate pentru practic? la locul de munc? în turism ?i alta a instructorilor de practic? certifica?i în acest sens.


Este vorba despre un parteneriat larg,  un consor?iu de firme ?i entit??i care au acela?i interes: de a dezvolta ?i de a-?i dezvolta afacerea într-un anumit domeniu foarte bine delimitat. S-a resim?it nevoia de a aduce în acela?i loc reprezentan?i ai celor care activeaz? în acel sector, dar ?i pe cei care activeaz? în zona de cercetare, zona de formare, zona de administra?ie public?. Prin  îmbinarea acestor segmente se pot elabora acele politici menite a orienta direc?iile care trebuie  urmate pentru a ob?ine progresul dorit.
Reprezentarea proiectului P.R.A.C.T.I.C. la Conferin?a Interna?ional? ”Competen?e verzi pentru ecoturism în regiunea Dun?rii” echivaleaz? cu confirmarea faptului c? echipa de exper?i împ?rt??e?te ?i sus?ine convingerea Comisiei Europene în definirea conceptului de ”economie verde”, unul dintre domeniile strategice pentru cre?terea economic? ?i crearea de locuri de munc?, pentru a dep??i actuala criz? a ocup?rii for?ei de munc? ?i pentru a cre?te competitivitatea economic?.
Prezen?a la evenimentul men?ionat înseamn?, de asemenea, consolidarea demersului exper?ilor în privin?a strategiilor stabilite pentru atingerea obiectivelor Programului de Reintegrare Activ? ?i Capacitare în Turism, Informare ?i Consiliere, care urm?resc, pe de o parte, cre?terea calit??ii programelor de formare profesional? în industria turismului, ?i pe de alt? parte armonizarea ofertei educa?ionale cu cererea de pe pia?a muncii. Participarea exper?ilor la activit??i de cercetare contribuie la identificarea acelor solu?ii
în vederea rezolv?rii  problemelor din actualul sistem de formare care trebuie s? se alinieze la calific?rile ?i competen?ele cerute de pia?a muncii.