Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

CONFERINȚA REGIONALĂ 3-4 septembrie 2015

`

Consor?iul European pentru Calitate în Formare va organiza  Conferin?a Regional? “Egalitate de ?anse ?i calitate în formarea profesional? în industria turismului” cu de a  stimula con?tientizarea asupra necesit??ii ?i responsabilit??ii de a crea oportunit??i de angajare pentru persoanele care apar?in unor grupuri cu oportunit??i reduse.

Evenimentul va avea loc  în perioada 3 - 4 septembrie 2015, începând cu ora 16:00, la  Sala de Conferin?e din cadrul Hotelului Sydney situat în str. Calea Bucuresti, nr. 118, Craiova 200515, Dolj, Romania

Speciali?ti în formarea continu? ?i profesional?, exper?i ?i antreprenori în industria turismului din ?ar? ?i din str?in?tate vor participa la  discu?ii ?i ateliere de lucru în cadrul c?rora vor fi dezb?tute teme precum formarea profesional? ?i egalitatea de ?anse, calitate ?i sisteme de inovare în formarea profesional? în industria turismului.

Conferin?a este parte integrant? a proiectului POSDRU/165/6.2/S/143212 cu titlulP.R.A.C.T.I.C. „P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiv?) ?i C(apacitare) în T(urism), I(nformare) ?i C(onsiliere)", cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar? 6, "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interven?ie 6.2., “Îmbun?t??irea accesului ?i a particip?rii grupurilor vulnerabile pe pia?a muncii”.

Proiectul P.R.A.C.T.I.C. este implementat de c?tre Consor?iul European pentru Calitate în Formare care reune?te Centrul pentru Inovare ?i Dezvoltare în Turism – S.C. CRISTFLOR CONSTRUCT S.R.L., Asocia?ia Smart Youth, Centrul pentru Formare Profesional? – S.C. DAG IMPEX S.R.L., Asocia?ia Tineri pentru Tine, Centrul pentru Asisten?? Tehnic? în Dezvoltare – S.C. MARBICONSULT S.R.L., Endurance Ltd. (Olanda) ?i Institutul pentru Politici de Dezvoltare.

 

  • Conference outline
  • Target audience
  • Venue & Accommodation
  • Programme
  • Registration
  • Resources

”Egalitate de ?anse, calitatea în formare profesional? ?i accesul pe pia?a muncii” este un eveniment organizat cu scopul de a stimula con?tientizarea asupra necesit??ii ?i responsabilit??ii de a crea oportunit??i de angajare pentru persoanele care apar?in unor grupuri cu risc de excluziune social?.

Conferin?a este parte a Programului de Reintegrare activ? ?i Capacitare în Turism, Informare ?i Consiliere, proiect al c?rui scop este de a facilita accesul pe pia?a muncii pentru760 de persoane care apar?in unor grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilit??i, persoane de etnie rom?, tineri care au p?r?sit sitemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului.

În prima parte a conferin?ei, prin alocu?iunile reprezentan?ilor partenerilor proiectului, se vor prezenta rezultatele principale atinse prin implementarea activit??ilor, pentru ca apoi s? se ofere modele de bun? practic? în domeniul responsabilit??ii sociale corporative, de c?tre exper?i str?ini.

În acest sens, se va atrage aten?ia asupra faptului c? angajatorii trebuie s? ia m?surile necesare pentru a permite unei persoane cu vulnerabile s? aib? acces, s? participe ?i s? promoveze la locul de munc? sau s? beneficieze de instruire adecvat?.

Aceasta presupune c?, ori de câte ori este nevoie, trebuie luate m?suri potrivite pentru persoanele cu risc de excluziune social? tocmai pentru garantarea egalit??ii de tratament cu excep?ia situa?iei în care se poate demonstra c? o astfel de acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealalt? parte.

Conferin?a a urm?re?te s? ofere perspective ?i provoc?ri pentru :

  1. Cre?terea calit??ii resurselor umane în industria turismului ?i alimenta?ie public?
  2. Calitate în formarea profesional? la locul de munc?. Ce ?i cum?
  3. Dezvoltare ?i inovare în formarea profesional?: Asocia?ia pentru Calitate în Formarea Profesional?
Sydney Hotel
http://www.sydneyhotel.ro/

Adresa
Calea Bucuresti, nr. 118, Craiova 200515, Dolj, Romania

Conferin?a este realizat? la Sala de Conferin?e a Hotelului Sydney, hotel în cadrul c?ruia au fost rezervate camere pentru participan?i.

V? rug?m s? v? adresa?i organizatorilor pentru rezervarea camerei dumneavoastr?.

Coordonate GPS:

N 44.312773 / E 23.851640
Google Maps code Generator

Aceast? conferin?? este cofinan?at? din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Participarea este gratuit?.
 

Pentru înregistrare v? rug?m contacta?i-ne la urm?toarele coordonate:


Iulia Tatomir
, Expert on public relations 
E: iulia.tatomir@formare-turism.ro
T: +40765 444 156