Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Stimularea angajatorilor pentru Óncadrarea Ón munc? a persoanelor vulnerabile social

06.10.2015  
http://www.dolj.anofm.ro/

Comunicat de pres?
 

AJOFM Dolj vine în sprijinul angajatorilor prin aplicarea m?surilor pentru stimularea ocup?rii for?ei de munc? prev?zute de Legea 76/2002 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Astfel, angajatorii pot beneficia de subven?ii acordate din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj în situa?ia în care încadreaz? în munc? persoane din rândul absolven?ilor institu?iilor de înv???mânt, ?omerilor cu vârsta peste 45 ani sau ?omerilor unici sus?in?tori ai familiilor monoparentale, ?omerilor care în termen de 5 ani de la data încad?rii îndeplinesc condi?iile de pensionare sau persoanelor cu handicap.

Încadrarea în munc? a absolven?ilor institutiilor de înv???mânt

Angajatorii care încadreaz? în munc?, pe durat? nedeterminat?, absolven?i ai unor institu?ii de înv???mânt primesc lunar, pe o perioad? de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:
 a) o sum? de 500 lei, pentru absolven?ii ciclului inferior al liceului sau ai ?colilor de    arte ?i meserii;
 b) o sum? de 600 lei , pentru absolven?ii de înv???mânt secundar superior            sau        înv???mânt        postliceal;
 c) o sum? de 750 lei , pentru absolven?ii de înv???mânt superior.

Angajatorii care încadreaz? în munc? pe durat? nedeterminat? absolven?i din rândul pesoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele men?ionate anterior pe o perioad? de 18 luni.

Angajatorii care beneficiaz? de subven?ionarea locurilor de munc? pentru încadrarea în munc? a absolventilor sunt obliga?i s? men?in? raporturile de munc? sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni.

Încadrarea în munc? a ?omerilor peste 45 ani sau a ?omerilor parin?i,unici sus?inatori ai familiilor monoparentale

Angajatorii care încadreaz? în munc?, pe perioad? nedeterminat?, ?omeri în vârst? de peste 45 de ani sau ?omeri care sunt p?rin?i unici sus?in?tori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioad? de 12 luni, pentru fiecare persoan? angajat? din aceste categorii, o sum? 500 lei, cu obliga?ia men?inerii raporturilor de munc? sau de serviciu cel pu?in 18 luni.

Încadrarea în munc? a persoanelor cu handicap 

Angajatorii care, în raport cu num?rul de angaja?i, ?i-au îndeplinit obliga?ia, potrivit legii, de a încadra în munc? persoane cu handicap, precum ?i angajatorii care nu au aceast? obliga?ie legal?, beneficiaz? lunar, pe o perioad? de 12 luni, o sum?  500 lei dac? încadreaz? în munc? pe durat? nedeterminat? persoane cu handicap ?i le men?in raporturile de munc? sau de serviciu cel pu?in 2 ani.

 

Încadrarea în munc? a ?omerilor care mai au 5 ani pân? la îndeplinirea condi?iilor de pensionare

Angajatorii care încadreaz? în munc?, potrivit legii, ?omeri care, în termen de 5 ani de la data angaj?rii, îndeplinesc, conform legii, condi?iile pentru a solicita pensia anticipat? par?ial? sau de acordare a pensiei pentru limit? de vârst?, dac? nu îndeplinesc condi?iile de a solicita pensia anticipat? par?ial?, beneficiaz? lunar, pe perioada angaj?rii, pân? la data îndeplinirii condi?iilor respective, de o sum? de 500 , acordat? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj.

Informa?ii suplimentare privind solicitarea de c?tre angajatori a subven?iilor prev?zute de lege pot fi ob?inute la sediul AJOFM Dolj, Craiova, Str. Eugeniu Carada, nr. 13A, Comp. Rela?ii cu Angajatorii, tel 0251/306100.

 
      

Pentru mai multe informa?ii accesa?i http://www.dolj.anofm.ro/comunicate_diverse_mass_media.html